Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ - thông báo: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ - thông báo:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

 

tài liệu đính kèm

1 Mẫu "Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất - 2020"

2 Mẫy "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất - 2020"

3 Thông báo Số 23 TB/HĐQT mời Họp ĐHĐCĐ

4 Biên bản số 01-BB/HĐQT

5 Nghị quyết số 01/NQ-MATEXIM/HĐQT

 Bình luận

Đối tác
trở lên