Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mr. Chung
  0243.756.4415
  chungdt.phcth@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông - Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Thời gian chốt danh sách: 17h, ngày 21 tháng 2 năm 2019. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019: ngày 07/3/2019Bình luận

Đối tác
trở lên