Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Thông báo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024

Thông báo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2024

2. Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024

Trân trọng!Bình luận

Đối tác
trở lên