Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MATEXIM NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ - MATEXIM trân trọng kính gửi Quý Cổ đông "Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024", chi tiết như sau:

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MATEXIM.

2. Giấy ủy quyền cá nhân.

3. Giấy ủy quyền theo nhóm kèm Danh sách cổ đông ủy quyền

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MATEXIM.

(Chi tiết theo File đính kèm)

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MATEXIM.

6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của MATEXIM.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và KH năm 2024.

8. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của MATEXIM.

10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của MATEXIM.

11. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và thù lao  năm 2024 của HĐQT và BKS.

12. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

13. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

14. Thẻ Biểu quyết.

15. Phiếu Biểu quyết.

(Chi tiết theo File đính kèm)

III. Dự thảo Biên bản, nghị quyết

16. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

17. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MATEXIM.

19. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MATEXIM.

(Chi tiết theo File đính kèm)Bình luận

Đối tác
trở lên