Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MATEXIM NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ - MATEXIM trân trọng kính gửi Quý Cổ đông "Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023", chi tiết như sau:

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

  1.  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  2.  Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  3.  Giấy ủy quyền cá nhân và nhóm kèm theo Danh sách cổ đông ủy quyền.
  4.  Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của MATEXIM.

(Chi tiết theo file đính kèm)

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

       5.  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của MATEXIM.

      6.  Quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của MATEXIM.

      7.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023 của MATEXIM.

      8.  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của MATEXIM.

      9.  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của MATEXIM.

      10. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

      11. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

      12. Tờ trình về việc Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch 2022 của HĐQT và BKS.

      13. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch 2023 của HĐQT và BKS.

      14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

      15.  Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

      16.  Biên  bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

      17.  Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

      18.  Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

(Chi tiết theo file đính kèm)

 

III. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết.

      19.  Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của MATEXIM.

      20.  Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của MATEXIM.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Trân trọng./.Bình luận

Đối tác
trở lên