Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII 2018

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII - 2018

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII - 2018

Phát biểu điều hành Hội nghị- Chủ tịch hội đồng quản trị Matexim - Ông Vũ Từ Công

Phát biểu tổng kết hoạt động kinh doanh công ty - Tổng giám đốc công ty - Ông Văn Đình Quân

Thư ký hội nghị - Trưởng phòng TC-HC công ty - Ông Vũ Văn Long

Chia sẻ cùng hội nghị - Phó tổng giám đốc công ty - Ông Tống Ngọc Thắng

Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch 2018 - Trường phòng sản xuất công ty - Ông Đỗ Thành Chung

Báo cáo hoạt động tài chính - Trưởng phòng tài chính công ty - Bà Vũ Thị Thanh Thủy

Báo cáo của Ban kiểm soát - Trưởng ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Chính

Chia sẽ cùng hội nghị - Nguyên phó giám đốc công ty - Ông Nguyễn Xuân Long

 

 Bình luận

Đối tác
trở lên