Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11-2017

* Hồ sơ đính kèm: tải nội dung

- Chương trình làm việc

- Quy chế làm việc

- Quy chế bầu cử

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2012-2016, phương hướng kế hoạch năm 2017 và 5 năm 2017-2022

- Kết quả hoạt động kinh doanh toàn công ty năm 2016

- Báo cáo công tác đầu tư năm 2012-2017, kế hoạch 2017-2022Bình luận

Đối tác
trở lên