Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Long
  043.756.4241
  longvv@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mrs. Thủy
  043.756.4717
  vthuy7608@gmail.com
Phòng kỹ thuật vận tải
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Huy
  0913.379.428
  duongnt@matexim.com.vn
Phòng sản xuất
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Chung
  043.755.7740
  dothanhchung81@gmail.com
Phòng kinh doanh kim khí
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Hải
  043.756.3863
  vuhaisteel@yahoo.com
Phòng kinh doanh thiết bị
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Thắng
  043.755.4415
  thangtn.ntt@gmail.com
Phòng kinh doanh XNK
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Mai
  043.755.4415
  mateximtx@vnn.vn
Phòng kinh doanh tổng hợp
hỗ trợ truc tuyến hỗ trợ trực tuyến Mr Hiên
  +84-4-7553022/
  kdthmatexim@vnn.vn

Quảng cáo

Hòm thư

Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11-2017

* Hồ sơ đính kèm: tải nội dung

- Chương trình làm việc

- Quy chế làm việc

- Quy chế bầu cử

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2012-2016, phương hướng kế hoạch năm 2017 và 5 năm 2017-2022

- Kết quả hoạt động kinh doanh toàn công ty năm 2016

- Báo cáo công tác đầu tư năm 2012-2017, kế hoạch 2017-2022Bình luận

Đối tác
trở lên