Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm2019

Kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm2019, Công ty Cp Vật tư và thiết bị Toàn bộ

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn đã tổ chức thành công ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019", Đại hội diễn ra theo đúng trình tự thủ tục và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

I. Kết quả biểu quyết các nội dung được nêu ra tại cuộc học được 100% Quý vị cổ đông thông qua và thực hiện.

II. Kết quả bầu cử được 100% Quý vị cổ đông thông qua như sau:

Bẩu bổ sung thành viên hội đồng quản trị:

1 - Ông Tống Ngọc Thắng

2 - Bà Nguyễn Thị Tuyết

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1 - Nguyễn Thị Hoa

2 - Nguyễn Thị Phương Thảo

3. Lê Thị Thanh Thủy

Đại hội kết thúc và hồi 12h30 cùng ngày.Bình luận

Đối tác
trở lên