Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Kế quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 11/6/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty. - Đại hội đã thông qua các kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Đại hội đã kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty với danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiềm kỳ III, năm 2017 - 2022 như sau: + Ông: Nguyễn Văn Tới + Ông: Nguyễn Anh Dũng + Ông: Tốn Ngọc Thắng + Ông: Đỗ Thành Chung + Bà: Nguyễn Thị Tuyết. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Kết quả ông Nguyễn Văn Tới được Hội đồng quản trị nhất trí 100% bầu làm Chỉ tịch Hội đồng quản trị Công ty.Bình luận

Đối tác
trở lên