Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Đại hội cổ đông bất thường lần 1, năm 2020 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (27/02/2020)

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1, năm 2020 như sau:    

Đồng chí Vũ Quang Tâm chủ tịch hội đồng quản trị công ty điều khiển Đại hội

 

1. Tờ trình: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua (đại diện cho 96,78% cổ phần toàn Công ty)

2. Tờ trình: Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua (đại diện cho 96,78% cổ phần toàn Công ty) 

3. Kết quả Đại hội 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua: Bà Nguyễn Thị Thảo chuyên viên phòng Tài chính kế toàn Công ty trúng cử thành viên Ban kiểm soát và bà Thảo được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Thông báo./.

 Bình luận

Đối tác
trở lên