Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Quảng cáo

Đại hội cổ đông bất thường 2022

Đại hội cổ đông bất thường 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

(MATEXIM)

Số:………GM/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh Phúc

-----&œ-----

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2021.

 

GIẤY MỜI

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

 

Kính mời: Quý cổ đông

 

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn bộ (MATEXIM), trân trọng kính mời cổ đông: Quý cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty tới Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

 

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (thứ sáu)

2. Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 Tòa nhà MATEXIM

Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3. Đối tượng tham dự: Thành viên HĐQT, BKS, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MATEXIM có trong danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập ngày 30/11/2021.

4. Nội dung:

-         Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Đàm Duy Đức

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT

-         Quý cổ đông xem nội dung chi tiết các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại http://matexim.com.vn và phát trực tiếp tại Đại hội.

5. Cổ đông liên hệ với Công ty qua: Thư điện tử (email) hoặc gửi thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

            Phòng Hành chính tổng hợp- Công ty Cổ Phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ

            Km số 3 (số 36) đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

            Điện thoại: 024-3756 4415 (số máy lẻ 01)             Fax: 024- 3756 4416

            Email: hdqtmatexim@matexim.com.vn

6. Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông lưu ý:

            Mang theo GIẤY MỜI (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ - mẫu gửi kèm theo GIẤY MỜI này), để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

 

            Trân trọng kính mời!

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Văn Tới

 

 

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy mời

2. Quy chế làm việc và biểu quyết

3. Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT

4. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

5. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT

5. Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT

6. Phiếu biểu quyết tại đại hộiBình luận

Đối tác
trở lên