Sản phẩm kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng hành chính tổng hợp
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Hiền
  0243.756.4415
  hienht@matexim.com.vn
Phòng kế toán
hỗ trợ trực tuyến Mrs. Ánh
  0243.756.4415
  anhptn.ptckt@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh vận tải
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564415
  loidv@matexim.com.vn
Phòng kinh doanh
hỗ trợ trực tuyến Mr. Lợi
  0243.7564 415
  loidv@matexim.com.vn

Tiện ích

Thời tiết
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23.00
THB 690.67
SGD 17.00
SEK 2.00
RUB 248.80
NOK 2.00
MYR 5.00
KWD 80.00
KRW 18.84
JPY 169.28
INR 297.75
HKD 3.00
GBP 30.00
EUR 26.00
DKK 3.00
CHF 27.00
CAD 17.00

Quảng cáo

Trưởng phòng : Bà Ánh

Điện thoại:  0243.756.4717 - Fax: 0243.756.4416

Email: info@matexim.com.vn

------------------------------------------------------------------------

I. Chức năng

            Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, tham mưu cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng các chuẩn mực và Luật Kế toán hiện hành nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình tài sản của công ty.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hạch toán kinh tế Công ty :

            - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty.

            - Kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong Công ty và các đơn vị thành viên. Soạn thảo các văn bản về qui chế quản lý, qui trình nghiệp vụ về tài chính kế toán và kiểm tra, kiểm  toán.

            - Ghi chép để phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay. Giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hoá trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Đôn đốc thanh quyết toán với khách hàng.

            - Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác thanh toán đối nội và thanh toán quốc tế. Kết hợp với Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, xây dựng đơn giá tiền lương, kinh phí hành chính hàng năm của Công ty và các đơn vị trực thuộc, đồng thời tham gia xét duyệt tiền công, tiền lương cho cán bộ công nhân viên hàng tháng.

            - Thực hiện quyết toán đúng tiến độ và phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty để hạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số lời.

            - Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng năm. Báo cáo tài chính hàng quý, năm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

            - Chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng giám đốc trong việc chủ động khai thác nguồn vốn để đầu tư và phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

            - Lưu trữ, bảo quản, giữ gìn bí mật các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành và phân cấp quản lý của Công ty.

  2. Giám đốc tài chính - kế toán đối với các đơn vị trực thuộc :

            - Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về các loại vốn: cố định, lưu động, xây dựng cơ bản...

            - Theo dõi các đơn vị hạch toán kế toán, hướng dẫn lập báo cáo về các nguồn vốn cấp, vốn vay nhận được.

            - Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Công ty.

            - Kết hợp với các phòng ban chức năng giúp Tổng giám đốc Công ty giao kế hoạch, xét duyệt hoàn thành kế hoạch và quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

            - Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán - thống kê cho cán bộ phụ trách Tài chính - Kế toán của các đơn vị trực thuộc.

            - Chỉ đạo các đơn vị thành viên của Công ty tổ chức công tác kế toán, duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị thành viên. Tổ chức biên soạn tài liệu và bồi dường nghiệp vụ tài chính kế toán cho cán bộ kế toán của Công ty và các đơn vị thành viên.

            - Ghi chép và soạn thảo biên bản những cuộc họp có liên quan đến công việc do phòng thực hiện.

            - Tham gia Ban kiểm kê tài sản, Hội đồng lương, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng khen thưởng kỷ luật, Ban xây dựng định mức tiền lương

Đối tác
trở lên